درباره آریل بیشتر بدانید!

آریل نام فرشته ای از فرشته های خداوند است که انسان ها و دیگر موجودات را در امور دنیایی مثل کسب درآمد ،تامین امنیت و کسب مهارت یاری میکند